Tensta, Sverige. Photo credit: Oskar Kullander

Lansering av Interpeaces nya rapport om inkludering i Sverige

Marginalisering och utanförskap har orsakat en ökning av våldsamma incidenter i Europa under det senaste decenniet. Utmaningar förknippade med socioekonomisk ojämlikhet och brist på möjligheter har resulterat i protester och upplopp. Efter en rad sociala oroligheter under 2012 och 2013 initierade Interpeace ett deltagande forskningsinitiativ i Tensta, en förort till Stockholm, för att bättre förstå de utmaningar som marginaliserade grupper står inför och för att identifiera praktiska sätt att motverka det växande utanförskapet. År 2015 lanserades den andra fasen av Interpeaces arbete som engagerande över 200 individer runtom i landet i en dialog om möjligheterna och utmaningarna för att bygga ett mer inkluderande samhälle. Projektet genomfördes i fyra områden: Tensta i Stockholm och Rosengård i Malmö är båda välkända som några av de mest marginaliserade bostadsområdena i landet, Luleå i norr och Älvsjö i Stockholm ligger å andra sidan nära det nationella genomsnittet när det gäller demografi och socioekonomisk standard.

”Vi borde fokusera mindre på våra olikheter och mer på likheterna. Vi är alla människor och vi har mycket mer gemensamt än vi tror.” (Ungdom från Tensta)

Med utgångspunkt i resultaten av sitt tidigare arbete, lanserar Interpeace nu rapporten ” From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden “. Vår forskning har visat på tre centrala aspekter som enligt projektets deltagare utgör grunden för ett inkluderande samhälle: acceptans, värdighet och mångfald. Att främja dessa tre aspekter på alla nivåer i samhället bidrar till inkludering genom att skapa förutsättningar för att alla ska kunna blomstra och uppnå sin potential som individer. I rapporten framhålls ett antal rekommendationer som kan följas upp av olika aktörer som arbetar med dessa frågor, från statliga myndigheter till den privata sektorn, kommuner och det civila samhället. Rapporten diskuterar också vikten av att undanröja de strukturer som möjliggör marginalisering och utanförskap i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden för att lägga grunden för ökad inkludering.

Tensta, Sweden. Photo credit: Oskar Kullander

”Enda sättet att misslyckas är att inte göra någonting” (Ungdom från Älvsjö)

Sverige har nu, liksom flera andra länder i Europa nyligen antagit hårdare asyllagar. Den stora tillströmningen av flyktingar till kontinenten under de senaste två åren fångade mediernas uppmärksamhet och har tjänat till att förstärkta negativa uppfattningar och stereotyper av invandrare bland allmänheten vilket har återupplivat och polariserat debatten om effektiviteten i svensk integrationspolitik.

Sverige har dock möjligheten att fortsätta bygga ett samhälle som är rikt på empati och kulturell mångfald. Att misslyckas med detta skulle resultera i ett Sverige där frustrationen hos marginaliserade grupper ökar i storlek och omfattning vilket riskerar leda till ökad misstro och rädsla. FNs nya utvecklingsmål, Agenda 2030 för hållbar utveckling, och särskilt mål 16 som fokuserar på inkluderande och fredliga samhällen innebär en möjlighet för Sverige att förhindra en sådan utveckling. Sverige kan här vara ledande i att skapa en vision för vad inkludering idag innebär och kräver i utvecklade västeuropeiska samhällen. Detta ger också en möjlighet att inspirera andra länder genom att visa hur inkludering kan främjas på praktiska och meningsfulla sätt.

Läs hela rapporten här – “From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden“. Den svenska versionen av rapporten kommer att lanseras inom kort.

cover-page-of-sweden-report