Historia

Fredsbyggande sedan 1994

1994

Interpeace har sitt ursprung hos Förenta Nationerna (FN).
Interpeace grundades 1994 som “projektet för krigsdrabbade samhällen”, ett FN-projekt för att hjälpa det internationella samfundet och nationella aktörer att bättre kunna anta utmaningar i länder som har varit i krig.
Grundaren av projektet var Matthias Stiefel och han är idag permanent medlem i Interpeace styrelse. De initiala fältprojekten initierades i Eritrea och Moçambique, vilka sedan snabbt följdes av Guatemala, Puntland och Somaliland (Somalia regionen).
Metodologin som utvecklades under de första åren la grunden till Interpeace arbete idag. För att kunna hantera de särskilda utmaningar samhället står inför efter en konflikt, och de brister som finns i många fredsinsatser, har en deltagande aktionsforskningsinsats utvecklats.
Den förkroppsligar principerna för att stärka lokal kapacitet och ansvar, inklusive deltagande, användning av relevant data och analys, konsensusbaserat beslutsfattande och praktisk politisk påverkan. Med anpassning genom åren, förblir grundvalen för arbetet i Interpeace idag denna deltagande metod.

2000

Interpeace blir en oberoende organisation från Förenta Nationerna för att bättre kunna adressera utmaningar kring fred.
Under 2000, går projektet från att vara i FN:s regi till att bli en oberoende icke-statlig organisation som heter WSP International. Den behåller en stark länk och partnerskap med FN och kan fungera antingen som en icke-statlig organisation eller genom FN.
Under denna period, startades nya program i södra och centrala Somalia, Rwanda, Makedonien, Israel och Palestina.

2006

Under 2006, ändrade organisationen sitt namn till Interpeace för att återspegla den nya räckvidden samt omfattningen av sitt arbete.
Interpeace tillvägagångssätt kring fredsbyggande gör att ännu fler människor kan dra fördel av dess framgångar.
Interpeace skapade nya program i Guinea-Bissau, Burundi, Aceh (Indonesien), Nimba County i Liberia och Centralamerika. Nu inleddes också det tematiska programmet Constitution-making for peace.

2009

15 år av möjlighet för människor att bygga fred.
Sommaren 2009 firade Interpeace 15 år av fredsbyggande arbete runt om i världen. Samtidigt inleds program på Cypern och den nationella utbyggnaden av Liberia.
Ghanas f.d. president, John A. Kufuor blir ordförande av Interpeace styrelse, då han accepterade ordförandeskapet från Finlands f.d. president och 2008 års nobelpristagare, Martti Ahtisaari.

2010

För att ytterligare visa finansiellt ansvar och öppenhet gentemot sina partners väljer Interpeace att gå över till International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS är den högsta globala redovisningsstandard som finns för publika företag och organisationer gällande deras finansiella rapporter.
Under 2010 fick Interpeace även kvalitetsstämpel ZEWO. Zewo stämpeln är unik för icke vinstdrivande organisationer i Schweiz och vi kan genom denna ytterligare visa vårt ansvar inför alla våra intressenter.

2013

Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden grundades.
Program i Mali, Libyen, Elfenbenskusten och samt ett regionalt program i Stora Sjö regionen i Centrala Afrika startades.

2014

20 år av möjlighet för människor att bygga fred.
Interpeace firar 20 års jubileum.