Styrdokument

Interpeace Sweden är en registrerad stiftelse som etablerades år 2013 med hjälp av bidrag från Svenska Postkodstiftelsen. Stiftelsens organisations-nummer är 802477-9277.

ÅRSREDOVISNINGAR

ÅRSRAPPORTER

ÖVRIGA DOKUMENT

STADGAR

28 september 2012

INSAMLINGSSTIFTELSEN

INTERPEACE SWEDEN

Artikel 1.            Namn

Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden.


Artikel 2.            Stiftelsens kapital

Stiftelsens medel skall anskaffas genom offentlig insamling, vilket innebär att stiftelsen nu och i framtiden kan mottaga gåvor och finansiellt stöd. Inte bara avkastningen utan också kapitalet kan utdelas eller eljest användas för fullgörandet av stiftelsens ändamål.


Artikel 3.            Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att understödja International Peacebuilding Alliance (Interpeace), en schweizisk ideell organisation registrerad i Genève, Schweiz, i fullgörandet av dess ändamål.

Interpeaces ändamål är enligt dess stadgar i sammandrag att bistå lokala och nationella aktörer men också det internationella samfundet för att förhindra och få ett slut på konflikter och att företa återuppbyggnad efter krig. Det skall utföra detta arbete i första hand med tillämpning av Interpeaces metod.


Artikel 4.            Fullgörandet av ändamålet

För att fullgöra sitt ändamål skall stiftelsen lämna bidrag till Interpeace av de medel som stiftelsen har insamlat, men stiftelsen kan också använda insamlade medel för information, utbildning, kunskapsutbyte och påverkan som stödjer Interpeace i fullgörandet av dess ändamål.


Artikel 5.            Principer och värden

Stiftelsen skall i sin verksamhet iakttaga principerna ickevåld, respekt för lokal kultur, förtroendeskapande åtgärder mellan folk, integritet och främjande av kollektivt, aktivt och konstruktivt deltagande i dess verksamhet, vilka för Interpeace utgör viktiga värdegrunder.


Artikel6.            Styrelse

A.    Styrelse

Stiftelsen skall ledas av en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm, Sverige.


B.    Sammansättning

Antalet ledamöter av styrelsen skall vara minst fyra (4) och inte mer än tio (10). Antalet suppleanter skall vara minst det antal som erfordras för att det totala antalet ordinarie ledamöter och suppleanter skall vara sex (6) och skall icke överstiga antalet ordinarie ledamöter.


C.   Utseende av styrelseledamöter

Interpeace skall utse ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och suppleanter.

Åtminstone en av styrelseledamöterna skall vara bosatt i Sverige.


D.   Mandatperiod m.m.

Styrelseledamöter skall utses för tre (3) år i sänder och kan omväljas. Styrelseledamöter skall ha rätt att avgå från sin befattning genom meddelande till styrelsen eller Interpeace. Styrelseledamöter skall vara skyldiga att avgå på begäran av Interpeace.


E.    Beslutsfattandeoch omröstning

Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av alla ledamöter är närvarande.

Ett beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet av närvarande ledamöter vid beslutfört sammanträde, med de undantag som anges i Artikel 8 A.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


F.    Sammanträden

Ordföranden skall se till att sammanträden hålles när det erfordras eller eljest när styrelseledamot så begär. Sådana sammanträden kan hållas antingen genom fysiska möten eller per telefon eller videokonferens enligt ordförandens beslut. Styrelsen skall antaga en arbetsordning för styrelsens arbete.

Protokoll från varje styrelsesammanträde skall undertecknas av protokollföraren och skall godkännas av ordföranden, om denne inte fört protokollet, och minst en ytterligare ledamot av styrelsen.


Artikel 7.            Finansiella och administrativa frågor

A.    Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.


B.    Firmateckningsrätt

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som utses av styrelsen.


C.   Revision

En auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag skall utses att revidera stiftelsens räkenskaper. Revisorn skall utses av Interpeace.


Artikel 8.            Ändringar av stadgarna och upplösning

A.    Ändringar i stadgarna

Styrelsen skall ha rätt att utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stadgarna, inklusive sådant fall som avses i Stiftelselagen (1994:1220) 6 kap 1 § punkterna 2-9, som den anser lämpligt för stiftelsens ändamål och verksamhet. Sådana beslut skall fattas enhälligt.


B.    Om stiftelsen upplöses, skall dess återstående tillgångar användas för det ändamål som anges i Artikel 3.