Vår strategi

Vi sätter människan i centrum för att bygga varaktig fred. Vår roll som fredsbyggare är att stödja utvecklingen lokalt och nationellt tillsammans med politiska och sociala institutioner för att påverka fredsvärderingar, attityder, social utveckling och relationer. Dessa komponenter är kritiska för att övervinna dynamiken i konflikter som leder till polarisering, våld och förstörelse. Varje situation är unik, men vi har fem grundläggande principer som styr vårt förhållningssätt:

FRED MÅSTE ÄGAS LOKALT

Lokalt ägande innebär att lokalbefolkningen och lokala grupper deltar i att definiera problemen i konflikten. Genom att de själva är involverade kan de engagera sig och känna personligt ansvar i att också ta ansvar för lösningarna på konflikten och undvika fredskollaps. På detta sätt blir varje invånare en fredsbevarare för att skapa varaktig fred.

ALLA PARTER MÅSTE ENGAGERAS I PROCESSEN

Deltagande är en nyckelingrediens i Interpeace fredsbyggande insatser. Genom dialog och prioriteringar når vi ut till alla berörda grupper i samhället, vilket leder till att aktörer från varje social grupp känner ansvar för återuppbyggnads- och försoningsprocessen. Genom detta helhetsgrepp gör vi det möjligt för samhällen att finna kompromisser och utveckla konstruktiva samarbeten mellan alla delar av samhället.

KÄRNAN AV UTMANINGEN ÄR ATT BYGGA FÖRTROENDE

Förtroende är en annan viktig del av fredsbyggande. Förtroende kan inte tvingas fram, det är en långsam process och det byggs genom kollektivt engagemang i både stora som små frågor. Förtroende och tillit är det svåraste resultatet att uppnå och det måste byggas på ett starkt engagemang för en gemensam vision. Det är tillit som ger institutioner legitimitet och hjälper individer och grupper att fortsätta sitt engagemang som ett samhälle där konflikter inte löses med våld utan på demokratisk väg.

FREDSBYGGANDE ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

Att skapa fred tar tid. Interpeace följer samhällen längs de ofta långa och skakiga vägarna mot fred. Vårt stöd till lokala insatser måste baseras på tålamod, följsamhet och kontinuitet – här finns inga genvägar eller snabba lösningar. Det är viktigt att förstå att kulturella skillnader ofta ligger bakom konflikter. Att övervinna misstro och djupa klyftor är en svår process, men det viktiga är att alla får komma till tals och höras – även de som normalt inte får möjligheten. Vårt mål är att stärka de lokala aktörerna att inrätta oberoende fredsbyggande institutioner som kan arbeta med grundorsakerna till konflikterna för att därmed främja långsiktig fred.

PROCESSER SPELAR ROLL

Vi lägger lika stor vikt vid “vad” som behöver göras för att ett samhälle ska kunna bygga fred, som på “hur” man ska närma sig freden. Att stärka grunderna i ett splittrat samhälle är en svår uppgift. Misstro har en tendens att vara djupt rotad. Vår process bygger på konstruktiv dialog för att locka till samförstånd mellan grupperna, men det är också viktigt att processen är inkluderande och att det finns engagemang från alla parter i konflikten.