Change for Tensta

Interpeace inledde sitt engagemang i Sverige med ett pilotprojekt i Stockholmsförorten Tensta 2013.  Projektets syfte var att testa om Interpeaces tillvägagångssätt som bygger på inkludering och deltagande dialog kunde användas för att motverka växande spänningar i Stockholms förorter.

Sweden

Projektet engagerade lokala aktörer i en konsultationsprocess för att bättre förstå de utmaningar som boende, och främst ungdomar i Tensta står inför. Konsultationerna involverade aktörer såsom polis, lärare, religiösa ledare, familjer och unga för att få en bred och nyanserad bild av förutsättningarna för Tenstas unga invånare. Projektets inledande resultat visade att ungdomar har potential att spela en central och drivande roll för positiv förändring i Tensta.

Med utgångspunkt i de inledande resultaten engagerade Interpeace ett antal av projektets unga deltagare i produktionen av en videodokumentär som förmedlar deras individuella historier, förhoppningar och drömmar.

Genom projektet identifierades även många av de utmaningar som Testa står inför. Alla deltagare vittnade om en mängd svårigheter och problem i området men var även måna om att betona de många positiva aspekterna av att bo i Tensta. De viktigaste utmaningarna som deltagarna pekade på handlade om:

 

Identitet

Ungdomar i Tensta känner sig ofta fångade mellan två världar, dels förhåller de sig till de traditioner som deras föräldrar som invandrat till Sverige haft med sig och dels till den svenska kulturen. Att finna sin identitet som både ung, svensk och ”invandrare” är för många en utmaning.

Trots denna utmanande process av identitetsskapande har unga i Tensta byggt starka band till området. De som deltog i konsultationerna talade passionerat om Tensta som en mångkulturell plats med stark lokal sammanhållning.

 

Marginalisering

Konsultationerna avslöjade också att Tenstas invånare på många sätt känner sig utestängda från det svenska samhället. Denna känsla förstärks av vad man uppfattar som försummelse av området från politiker och beslutsfattare. Tenstas invånare känner inte att de har tillgång till samma tjänster som till exempel de boende i det välbeställda grannområdet Spånga. Deltagarna i projektet uttryckte också att politiker har liten kunskap om den verklighet de lever i och att deras synpunkter inte tas med i beräkningen i när beslut fattas som påverkar dem och deras vardag.

Framställningen av Tensta I media är ytterligare en faktor som bidragit till känslan av utanförskap då nyhetsrapporteringen ofta förstärker negativa stereotyper av området och dess invånare. Tenstas ungdomar var snabba att utmana och avvisa den negativa bilden som en förenkling av de förhållanden som råder i orten. Alla deltagare som konsulterades förmedlade att de var oerhört stolta över att komma från Tensta.

 

Socio-ekonomiska utmaningar

Utbredd arbetslöshet och ekonomiska skillnader är även det ett hinder för människor i Tensta. Svåra socioekonomiska förhållanden har följts av växande kriminalitet vilket i sin tur avskräcker företag från att etablera sig I området. Detta begränsar de ekonomiska möjligheterna i lokalsamhället.

Trots dessa utmaningar var projektets deltagare generellt positiva och talade om sina framtidsförhoppningar och drömmar, särskilt när det gäller att skaffa sig högre utbildning. Dessutom finns många initiativ i Tensta som ger anledning till att vara hoppfull, till exempel ungdomsgrupper som erbjuder riktat stöd till före detta kriminella och vägledning till unga jobbsökande.

Street marknad i Tensta, Stockholm, Sverige

Projektets resultat finns sammanställt i rapporten Voices of Tensta och videodokumentären Dreams from Tensta som presenterades på ett evenemang i Juni 2015. Som talare vid evenemanget deltog Carin Götblad, regionpolischef för polisregion Mitt och styrelsemedlem i Interpeace Sweden; Eva-Britt Leander, strategisk utvecklare för förebyggande arbete vad gäller barn, unga och familjer i Spånga-Tensta, samt Tomas Amanuel, Interpeaces samordnare i Tensta.

Baserat på sina respektive erfarenheter talade de om vad hållbarhet och positiv förändring betyder för Tensta. Evenemanget gästades bland annat av Prinsessan Christina, boende i Tensta, representanter från stadsdelsnämnden och näringslivet.

För att bygga vidare på arbetet i Tensta lanserade Interpeace under 2015 projektet ”We are Sverige” som förutom Tensta också involverade boende i Älvsjö (Stockholm), Rosengård (Malmö), och Luleå. Här kan du läsa mer om ”We are Sverige”.