We are Sverige

Utanförskap och marginalisering av grupper i samhället lägger grunden för missförstånd, misstro, och potentiellt våld. Trots att Sverige har tagit stora steg mot att bygga ett inkluderande samhälle, kvarstår flera utmaningar, inte minst när det gäller att motverka ökad diskriminering och marginalisering av invandrargrupper i städernas ytterområden. Dessa utmaningar uppmanar till reflektion kring tillståndet för inkludering i det svenska samhället.
Med utgångspunkt i de positiva resultaten från Interpeaces arbete i Tensta, lanserades projektet “We are Sverige” 2015. Detta initiativ syftade till att fånga svenskarnas synpunkter på vad som gör Sverige till ett inkluderande samhälle och utforska den roll individer kan spela för att bidra till ökad inkludering och sammanhållning.

mural-1

Projektet utformades som en deltagande process med stark betoning på lokala perspektiv. Syftet var att ytterligare förstå frågor som rår inkludering genom en interaktiv process av forskning, samråd med nyckelaktörer och deltagande dialog. ”We are Sverige” genomfördes på fyra olika platser – Älvsjö och Tensta (Stockholm), Luleå (i norr) och Rosengård (Malmö) för att säkerställa att olika perspektiv från grupper som kännetecknas av mycket olika demografiska, sociokulturella och ekonomiska bakgrunder var representerade.

Under projektets gång konsulterade Interpeace mer än 200 personer från de fyra områdena såsom: tonåringar , unga vuxna, tidigare ungdomsbrottslingar, föräldrar, kvinnogrupper, polis och kommunala representanter. Den breda representationen bidrog till en nyanserad dialog och skapade en plattform där olika röster kunde komma till tals. Dialogen som fokuserade både på de största hindren och på möjligheterna för ett mer inkluderande samhälle utlöste en bredare diskussion om möjliga åtgärder som kan vidtas på olika samhällsnivåer, för att stärka inkludering och sammanhållning.

home-page-banner-1-inclusion-low-res

Vår forskning har visat på tre centrala aspekter som enligt projektets deltagare utgör grunden för ett inkluderande samhälle: acceptans, värdighet och mångfald. Att främja dessa tre aspekter på alla nivåer i samhället till inkludering genom att skapa förutsättningar för att alla ska kunna blomstra och uppnå sin potential som individer.

Projektets resultat har sammanställts i rapporten ”From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden”. Där framhålls ett antal rekommendationer som kan följas upp av olika aktörer som arbetar med dessa frågor, från statliga myndigheter till den privata sektorn, kommuner och det civila samhället. Rapporten diskuterar också vikten av att undanröja de strukturer som möjliggör marginalisering och utanförskap i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden för att lägga grunden för ökad inkludering.

Här kan du läsa hela rapporten på engelska. En svensk version kommer att lanseras inom kort.